Todas las formas de conjugación del verbo en japonés

A continuación tienes una lista de todas las formas del verbo en japonés por su nombre:

Nombre de la forma Fomra en hiragana Traducción al español
FORMAS FORMALES  
presente afirmativo formal たべます
tabemasu
come
presente negativo formal たべません
tabemasen
no come
pasado afirmativo formal たべました
tabemashita
comió
pasado negativo formal たべません でした
tabemasen deshita
no comió
presente continuo afirmativo formal たべて います
tabete imasu
está comiendo
presente continuo negativo formal たべて いません
tabete imasen
no está comiendo
pasado continuo afirmativo formal たべて いました
tabete imashita
estuvo comiendo
pasado continuo negativo formal たべて いません でした
tabete imasen deshita
no estuvo comiendo
invitativo formal たべましょう
tabemashō
comamos
FORMAS COLOQUIALES
presente afirmativo coloquial たべる
taberu
come
presente negativo coloquial たべない
tabenai
no come
pasado afirmativo coloquial たべた
tabeta
comió
pasado negativo coloquial たべなかった
tabenakatta
no comió
presente continuo afirmativo coloquial たべて (い)る
tabete (i)ru
está comiendo
presente continuo negativo coloquial たべて (い)ない
tabete (i)nai
no está comiendo
pasado continuo afirmativo coloquial たべて (い)た
tabete (i)ta
estuvo comiendo
pasado continuo negativo coloquial たべて (い)なかった
tabete (i)nakatta
no estuvo comiendo
invitativo coloquial たべよう
tabeyō
comamos
FORMAS VOLITIVAS
volitivo presente afirmativo たべたい
tabetai
quiero comer
volitivo presente negativo たべたくない
tabetakunai
no quiero comer
volitivo pasado afirmativo たべたかった
tabetakatta
quise comer
volitivo pasado negativo たべたくなかった
tabetakunakatta
no quise comer
FORMAS IMPERATIVAS
imperativo formal たべて (ください)
tabete (kudasai)
come (por favor)
vetativo formal たべないで (ください)
tabenaide (kudasai)
no comas (por favor)
imperativo coloquial たべなさい / たべろ
tabenasai / tabero
¡come!
imperativo coloquial たべるな
taberuna
¡no comas!
gerundio afirmativo たべて
tabete
comiendo
gerundio negativo たべないで / たべず (に)
tabenaide / tabezu (ni)
sin comer; sin haber comido
connativo afirmativo たべた
tabetara
al comer / si comiera
connativo negativo たべなっかたら
tabenakkatara
al no comer / si no comiera
condicional afirmativo たべれば
tabereba
si comiera
condicional negativo たべなければ
tabenakereba
si no comiera

Lista de verbos en su forma de diccionario y su forma “masu”

Aquí están los 154 verbos que debes aprender para el JLPT N5, divididos por grupos en su forma de diccionario y también en su forma –masu.

Como ejercicio, copia esta lista en tu cuaderno usando hiragana.

GRUPO I

開く aku akimasu abrir
洗う arau araimasu lavar
歩く aruku arukimasu caminar
遊ぶ asobu asobimasu jugar
会う au aimasu verse
違う chigau chigaimasu ser diferente
出す dasu dashimasu sacar
吹く fuku fukimasu soplar
降る furu furimasu llover
入る hairu hairimasu entrar
始まる hajimaru hajimarimasu comenzar
履く haku hakimasu ponerse en piernas
話す hanasu hanashimasu hablar
走る hashiru hashirimasu correr
働く hataraku hatarakimasu trabajar
引く hiku hikimasu jalar
開く hiraku hirakimasu abrirse
行く iku ikimasu ir
要る iru irimasu necesitar
言う iu iimasu decir
かぶる kaburu kaburimasu ponerse en la cabeza
帰る kaeru kaerimasu volver a casa
返す kaesu kaeshimasu devolver
かかる kakaru kakarimasu tardar
書く kaku kakimasu escribir
貸す kasu kashimasu prestar
買う kau kaimasu comprar
消す kesu keshimasu borrar; apagar
聞く kiku kikimasu escuchar; preguntar
切る kiru kirimasu cortar
困る komaru komarimasu causar problemas
曇る kumoru kumorimasu nublarse
曲がる magaru magarimasu girar
待つ matsu machimasu esperar
磨く migaku migakimasu cepillar
持つ motsu mochimasu traer
鳴く naku nakimasu chillar
並ぶ narabu narabimasu alinearse
習う narau naraimasu aprender
登る noboru noborimasu escalar
飲む nomu nomimasu beber
乗る noru norimasu subirse
脱ぐ nugu nugimasu quitarse ropa
置く oku okimasu poner
押す osu oshimasu empujar
終わる owaru owarimasu terminar
泳ぐ oyogu oyogimasu nadar
咲く saku sakimasu florecer
閉まる shimaru shimarimasu cerrarse
死ぬ shinu shinimasu morir
知る shiru shirimasu saber
住む sumu sumimasu habitar
吸う suu suimasu fumar
座る suwaru suwarimasu sentarse
頼む tanomu tanomimasu pedir
立つ tatsu tachimasu estar de pie
飛ぶ tobu tobimasu volar
止まる tomaru tomarimasu detenerse
取る toru torimasu agarrar
使う tsukau tsukaimasu usar
着く tsuku tsukimasu llegar
作る tsukuru tsukurimasu elaborar
売る uru urimasu vender
歌う utau utaimasu cantar
分かる wakaru wakarimasu entender
渡る wataru watarimasu atravesar
渡す watasu watashimasu entregar
やる yaru yarimasu hacer; dar
休む yasumu yasumimasu descansar
呼ぶ yobu yobimasu llamar
読む yomu yomimasu leer

GRUPO 2

浴びる abiru abimasu ducharse
上げる ageru agemasu subir; dar
開ける akeru akemasu abrir
出る deru demasu salir
晴れる hareru haremasu despejarse
入れる ireru iremasu meter
掛ける kakeru kakemasu ponerse
借りる kariru karimasu tomar prestado
消える kieru kiemasu borrarse
着る kiru kimasu vestir
答える kotaeru kotaemasu contestar
見る miru mimasu ver
見せる miseru misemasu mostrar
並べる naraberu narabemasu alinear
寝る neru nemasu dormir
覚える oboeru oboemasu recordar
起きる okiru okimasu pararse
下りる oriru orimasu bajarse
教える oshieru oshiemasu enseñar
閉める shimeru shimemasu cerrar
食べる taberu tabemasu comer
疲れる tsukareru tsukaremasu cansarse
勤める tsutomeru tsutomemasu laborar
生まれる umareru umaremasu nacer
忘れる wasureru wasuremasu olvidar

GRUPO 3

来る kuru kimasu venir
する suru shimasu hacer
勉強する benkyō suru benkyō shimasu estudiar
電話する denwa suru denwa shimasu llamar por teléfono
意味する imi suru imi shimasu significar
買い物する kaimono suru kaimono shimasu hacer las compras
結婚する kekkon suru kekkon shimasu casarse
コピーする kopī suru kopī shimasu fotocopiar
練習する renshū suru renshū shimasu practicar
旅行する ryokō suru ryokō shimasu viajar
料理する ryōri suru ryōri shimasu cocinar
留学する ryūgaku suru ryūgaku shimasu estudiar en el extranjero
散歩する sanpo suru sanpo shimasu pasear
洗濯する sentaku suru sentaku shimasu lavar la ropa
質問する shitsumon suru shitsumon shimasu preguntar
掃除する sōji suru sōji shimasu limpiar
ゆっくりする yukkuri suru yukkuri shimasu relajarse

 

Verbos de dirección con propósito

14.4 Verbos de dirección con propósito

Para indicar el propósito para dirigirse a un lugar se utiliza la raíz del verbo más la partícula ni.

Tabe ni ikimasu.        Voy a comer

Mi ni ikimasu.            Voy a ver

Kai ni ikimasu.           Voy a comprar