Usos básicos de las partículas en japonés

11.3 El uso de la partícula no en lugar del sustantivo

La partícula no puede aparecer en lugar del sustantivo si no se quiere decir o ya se conoce.

Shiroi hana wa kirei desu    à            Shiroi no wa kirei desu.
Las flores blancas son bonitas                      Las blancas son bonitas

11.4 Los adjetivos –no

Existen algunos sustantivos que, aunque son sustantivos, se refieren a características. Estas palabras son llamados por algunos “adjetivos -no”:

byōki no hito  persona enferma                  futsū no hito  persona normal

hontō no riyū razón verdadera                   nise no nyūsu noticia falsa

saikō no nakama               el mejor amigo  saitei no nakama           el peor amigo

saisho no hi   el primer día  saigo no hi        el último día

midori-iro no hana            flor verde          murasaki-iro no hana     flor púrpura

hai-iro no hana                 flor gris            cha-iro no hana             flor café

pinku-iro no hana              flor rosa           orenji-iro no hana          flor naranja

11.5 Usos de la partícula de

 1. a) Para marcar lugar
 2. Kissaten de kōhī wo nomimashita.
 3. Toshokan de hon wo ni-satsu karimashita.
 4. Eki no mae de tomodachi ni aimashita.
 5. Mainichi no kaisha de hatarakimasu.
 6. Kodomo ga niwa de asobimasu.
 7. Sensei wa Nihon no daigaku de eigo wo oshiemasu.
 8. b) Para marcar herramienta
 9. Namae wo enpitsu de kakimasu.
 10. Naifu de niku wo kirimasu.
 11. Kanji de namae wo kakimasu.
 12. Tomodachi to denwa de hanashimashita.
 13. c) Para indicar material
 14. Tamago to satō de okashi wo tsukurimashita.
 15. Niku to yasai de ryōri wo tsukurimashita.
 16. Ki de tsukue ya isu wo tsukurimasu.
 17. d) Para indicar medio de transporte
  (kuruma, hikōki, chikatetsu, shinkansen, jitensha, jidōsha…)
 18. Chikatetsu de Ginza made ikimasu.
 19. Densha de koko e kimashita.
 20. Eki kara basu de daigaku e ikimasu.
 21. Takushī de kaerimashō.
 22. e) Para indicar cantidad
 23. Ringo wa go-ko de yon-hyaku-en desu.
 24. Gakusei wa minna de hyaku-san-jū-nin desu.
 25. Zenbu de sen-en desu.
 26. f) Para indicar causa
 27. Kaze de kaisha wo yasumimashita.
 28. Byōki de gakkō wo yasumimashita.
 29. Tsuyoi kaze de doa ga akimashita.
 30. Raishū shigoto de Kōbe ni ikimasu.
 31. g) Para indicar como modo un número de personas
 32. Hitori de ikimasu.
 33. Futari de ikimashō.
 34. Sushi wo jibun de tsukurimasu.

* Watashi to issho ni kimashita.