Números

0 ▶️zero
0 ▶️rei
1 ▶️ichi
2 ▶️ni
3 ▶️san
4 ▶️yon
4 ▶️shi
5 ▶️go
6 ▶️roku
7 ▶️nana
7 ▶️shichi
8 ▶️hachi
9 きゅ ▶️kyū
9 ▶️ku
10 じゅ ▶️

11 じゅ ▶️jūichi
12 じゅ ▶️jūni
13 じゅうさん ▶️jūsan
14 じゅ ▶️jūyon
14 じゅ ▶️jūshi
15 じゅうご ▶️jūgo
16 じゅ ▶️jūroku
17 じゅ ▶️jūnana
17 じゅ ▶️jūshichi
18 じゅ ▶️jūhachi
19 じゅきゅ ▶️jūkyū
19 じゅうく ▶️jūku

20 じゅう ▶️nijū
30 んじゅう ▶️sanjū
40 んじゅう ▶️yonjū
50 じゅ ▶️gojū
60 じゅ ▶️rokujū
70 じゅう ▶️nanajū
70 じゅ ▶️shichijū
80 じゅ ▶️hachijū
90 きゅうじゅう ▶️kyūjū

100 ひゃ ▶️hyaku
200 ひゃ ▶️nihyaku
300 んびゃく ▶️sanbyaku
400 んひゃく ▶️yonhyaku
500 ひゃ ▶️gohyaku
600 ぴゃ ▶️roppyaku
700 ひゃく ▶️nanahyaku
800 ぴゃ ▶️happyaku
900 きゅうひゃく ▶️kyūhyaku

1000 ▶️sen
1000 ▶️issen
2000 ▶️nisen
3000 ▶️sanzen
4000 ▶️yonsen
5000 ▶️gosen
6000 ▶️rokusen
7000 ▶️nanasen
8000 ▶️hassen
9000 きゅ ▶️kyūsen
10000 まん ▶️ichiman